ANBI

ANBI STATUS

Stichting Bliss Shine For Cancer heeft de ANBI-status. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen.

Zo mag u uw gift aan Bliss Shine For Cancer aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beleidsplan

Stichting Bliss Shine For Cancer heeft als specifiek doel:

 • Het ondersteunen van kankerpatiënten en familie van kankerpatiënten, en hun naasten, alsmede het ondersteunen van mensen met andere ernstige ziekten en hun familie en naasten.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In 2019 organiseert Stichting Bliss Shine For Cancer het evenement Bliss Shine For Cancer.
Dit evenement vindt plaats op 5 oktober 2019 in het Ontmoetingshuis Veenendaal – Spiesheem 54 te Veenendaal.

Stichting Bliss Shine For Cacner heeft de ANBI-status. 
Zo mag u uw gift aan Bliss Shine For Cancer aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Beleidsplan

Stichting Bliss Shine For Cancer heeft als doel specifieke:

 • Het ondersteunen van kankerpatiënten en familie van kankerpatiënten, en hun naasten, alsmede het ondersteunen van mensen met andere ernstige ziekten en hun familie en naasten.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.In 2019 organiseert Stichting Bliss Shine For Cancer het evenement Bliss Shine For Cancer. Dit evenement vindt plaats op 5 oktober 2019 in het Ontmoetingshuis Veenendaal – Spiesheem 54 te Veenendaal.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In 2019 organiseert Stichting Bliss Shine For Cancer het evenement Bliss Shine For Cancer.
Dit evenement vindt plaats op 5 oktober 2019 in het Ontmoetingshuis Veenendaal – Spiesheem 54 te Veenendaal.

Het verkrijgen van inkomsten

De Stichting Bliss Shine For Cancer verkrijgt haar inkomsten onder meer uit:

 • Subsidies en donaties en sponsorinkomsten
 • Het geen de stichting door erfstelling, legaat, schenkingen of op enigerlei andere wijze verkrijgt
 • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van evenementen
  en andere activiteiten voor patiënten en hun familie een naasten.

Bestuur

Het onbezoldigde hoofdbestuur bestaat momenteel uit drie leden:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid binnen Stichting Bliss Shine For Cancer is als volgt geregeld::

 • De stichting heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk.
 • Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden
 • Bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • Wij geven een transparant inzicht in onze werkzaamheden, inkomsten en uitgaven via onze website.
 • Stichting Bliss Shine For Cancer heeft geen personeel in loondienst.

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar stelt de
penningmeester een balans, staat van baten en lasten en een toelichting op, welke aan het bestuur worden aangeboden.

ANBI gegevens

KVK: 70162166
RSIN: 858168868
Bank: NL07 BUNQ 2205 5710 01
Tnv: St. Bliss Shine For Cancer
BIC: BUNQNL2A

ANBI gegevens van Stichting Bliss Shine For Cancer

Postadres:
van Dijkerf 9
3907 MC, Veenendaal
Tel: 06 – 39729326
Mail: info@BlissShineForCancer.nl

KVK: 70162166
RSIN: 858168868
Bank: NL07 BUNQ 2205 5710 01
Tnv: St. Bliss Shine For Cancer
BIC: BUNQNL2A